Comptabilitat

Conegui en qualsevol moment quins són els seus ingressos i les seves despeses.

A TSGestió la seva comptabilitat estarà sempre al dia perquè vostè conegui perfectament l’estat econòmic i financer de la seva empresa i pugui prendre millors decisions. Ens ocupem de la recollida de la documentació comptable de la seva empresa, de processar tota la informació i de confeccionar els llibres de comptabilitat obligatoris i auxiliars, el compte de pèrdues i guanys, els balanços, el control de costos i els fluxos de tresoreria.

Eviti el desordre d’informació. Tingui ben definits els conceptes claus.

Altres Serveis