Mercantil

Verifiqui professionalment els seus passos; és la garantia d’avançar amb la feina ben feta.

A TSGestió la base del nostre assessorament jurídic és defensar el seu interès favorablement. L'aconsellarem quina és la forma més adient per constituir la seva empresa, per fusionar-la amb una altra o per liquidar-la. Redactem els contractes mercantils que li calguin sempre interpretant la seva voluntat i verificant que les seves intencions quedin ben lligades.

Redacti bé els seus contractes. No deixi cap cap sense lligar.

Altres Serveis